Aviso legal

I. Datos Identificativos

O presente aviso e condicións legais (en diante, o ‘’Aviso Legal’’) normaliza o uso dos servizos dos seguintes portais da internet “encepontevedra.es”, “encepontevedra.gal”, “encepontevedra.com”, “plansocialence.es”, “plansocialence.com” e “plansocialence.gal” (en diante, o “Portal”). Recoméndase ler detidamente as seguintes Condicións.

Ao obxecto de cumprir co deber de información de acordo co establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, quedan reflectidos a continuación os seguintes datos:

Empresa Titular: Ence Energía y Celulosa, S.A.

Dirección: C/ Beatriz de Bobadilla 14, 4ª Planta, 28040, Madrid

Información de Contacto: [email protected] ou +34 91 337 85 00

CIF: A-28212264

Datos Rexistrais: Rexistro Mercantil de Madrid, Folla nº M-31131, Folio 157, Tomo 27285

II. Usuarios

O acceso e/ou uso do Portal de Ence Enerxía e Celulosa, S.A. atribúe a condición de usuario, (en diante, o ‘’Usuario’’) que acepta plenamente, desde o momento de acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso que aquí se reflicten.

III. Uso do Portal

O Portal de Ence Energía y Celulosa, S.A. proporciona o acceso a multitude de informacións, programas ou datos (en diante, os “Servizos”) na internet pertencentes a Ence Energía y Celulosa, S.A. ou ás súas licenciantes aos que o Usuario pode ter acceso.

A prestación dos Servizos, por parte de Ence Energía y Celulosa, S.A. ten carácter gratuito para os Usuarios.

O Usuario asume a responsabilidade de uso do Portal, a cal se estende ao rexistro ou enchemento de formularios que se requira para acceder a determinados servizos ou contidos. En todo caso, o rexistro efectuarase na forma expresamente indicada no propio servizo, sendo o Usuario responsable de proporcionar información veraz e lícita, e manter actualizada, en todo momento a información que facilite.

Como consecuencia deste rexistro, ao Usuario pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma.

O Usuario será o único responsable das manifestacións falsas e inexactas que realice e dos prexuízos que cause a Ence Energía y Celulosa, S.A. ou a terceiros pola Información que facilite.

O Usuario comprométese, ademais, a facer un uso apropiado da Web e os seus Servizos, sen vulnerar o disposto no presente Aviso Legal, prohibindo o que segue:

 1. Incidir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias ao orden público.
 2. Difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos.
 3. Provocar dános nos sistemas físicos e lóxicos de Ence Energía y Celulosa, S.A., dúas seus provedores ou terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou cualesqueira outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos anteriormente mencionados.
 4. Intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico de outros Usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

Ence Energía y Celulosa, S.A. resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Ence Energía y Celulosa, S.A. non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

Respecto dos contidos (informacións, fotografías, deseño, texto, arquivos de son, arquivos de imaxe), quedará prohibido:

 1. Reproducir, copiar, distribuír, difundir, transformar ou modificar, e comunicalos publicamente a non ser que se conte coa autorización do lexítimo titular ou estea permitido legalmente.
 2. Vulnerar os dereitos de Ence Energía y Celulosa, S.A. ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos. Utilizarlos para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los permitidos.
 3. Tentar obter os contidos do Portal por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios así como dos que habitualmente se empreguen na rede.

IV. Protección de datos de carácter persoal – Política de Privacidade de Ence Energía y Celulosa, S.A.

Ence Energía e Celulosa, S.A., cumpre coa lexislación vixente en España e coas directrices establecidas no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, e ver por garantir o correcto uso e tratamento dos datos persoais do Usuario.

Ence Energía e Celulosa, S.A. poderá solicitar, en cada formulario esixido para o acceso a determinados Servizos ou contidos, datos de carácter persoal para o seu almacenamento

e/ou utilización, con respecto ao Usuario. Automaticamente, devanditos datos incluiranse nas bases de datos responsabilidade de Ence Energía y Celulosa, S.A. (en diante, o ‘’Responsable do Tratamento’’) cuxos datos de contacto atópanse no apartado I. do presente Aviso Legal.

O Responsable do Tratamento comprométese a tratar os datos facilitados polo Usuario, de acordo co establecido na normativa aplicable coas seguintes finalidades:

 1. Prestación do servizo de compra de madeira
 2. Xestión de procesos de selección
 3. Cuestionarios sobre a xestión forestal para grupos de interese

A base lexítima do tratamento para todas as anteriores finalidades é o consentimento. Os datos obtidos poderán ser cedidos a outras sociedades do grupo ou a terceiros que presten servizos de xestión dos devanditos tratamentos.

En calquera momento, o Usuario poderá exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación ou Esquecemento, Oposición, Oposición Automatizada, Portabilidad e Limitación do Tratamento, seguindo o procedemento do documento “Instrucións para o Exercicio de Dereitos do Interesado“, dispoñible na páxina web de ENCE.

Para máis información, consulte a Política de Privacidade.

V. Propiedade Intelectual e Industrial

Ence Energía y Celulosa, S.A. por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Ence Enerxía e Celulosa, S.A. ou ben das súas licenciantes.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Ence Enerxía e Celulosa, S.A. O Usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Ence Energía y Celulosa, S.A. Poderá visualizar os elementos do Portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O Usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de Ence Energía y Celulosa, S.A.

VI. Exclusión de garantías e Responsabilidade

En ningún caso, Ence Energía y Celulosa, S.A., outorgará garantías ou se fará responsable dos danos e prexuízos de calquera natureza que se puidesen derivar, a título enunciativo:

 1. Errores ou omisións nos contenidos e/ou servicios.
 2. Falta de dispoñibilidade e funcionamento efectivo do Portal e/ou os seus Servizos e contidos.
 3. A presenza ou transmisión de virus ou programas maliciosos a pesar de configurar todas as medidas tecnolóxicas para evitalo.
 4. As opinións dos usuarios nos foros, chat, e mensaxes nas distintas zonas do Portal.
 5. O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública do Portal, os seus Servizos ou contidos, por parte dos usuarios.

VII. Modificacións

Ence Energía y Celulosa, S.A. poderá, sen previo aviso, e sempre que o considere oportuno, modificar unilateralmente a estrutura e deseño do Portal así como as súas condicións de acceso e/ou uso. Ademais poderá modificar, eliminar ou engadir os contidos e Servizos prestados a través da mesma, así como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no Portal.

VIII. Enlaces

O Portal de Ence Energía y Celulosa, S.A. poderá dispoñer de ligazóns ou hipervínculos a outros sitios da internet controlados e xestionados por terceiros.

Ence Energía y Celulosa, S.A. non exerce ningún tipo de control, tampouco comercializa nin fai propios os contidos, servizos, informacións e manifestacións dispoñibles nos devanditos sitios web. Así mesmo, a inclusión destas conexións externas non implica ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

En ningún caso, Ence Energía y Celulosa, S.A. asumirá ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, e/ou polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso aos mesmos. Tampouco se garantirá a dispoñibilidade técnica, fiabilidade, calidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet.

IX. Dereito de exclusión

Ence Energía y Celulosa, S.A. resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao Portal e/ou os Servizos ofrecidos se necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de uso.

X. Xeneralidades

Ence Energía y Celulosa, S.A. perseguirá o incumprimento das presentes Condicións así como calquera utilización indebida do seu Portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

XI. Modificación das presentes Condicións Xerais

Ence Energía y Celulosa, S.A. poderá modificar en calquera momento as condicións estipuladas, sendo debidamente publicadas tal e como aquí preséntanse. A vixencia das citadas condicións irá acorde coa súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

XII. Duración

A prestación do servizo do sitio web, así como dos servizos que ofrece, terá unha duración de carácter indefinido. Con todo, Ence Energía y Celulosa, S.A. resérvase o dereito para interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo do Portal ou de calquera dos servizos e/ou contidos que o compoñen.

XIII. Lexislación aplicable e Xurisdicción

A relación entre Ence Energía y Celulosa, S.A. e o Usuario rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia, conflito ou disputa que xurdir, será resolto polos Xulgados e Tribunais de Madrid.

Chámanos

Atendemos as túas dúbidas sobre a Convocatoria 2023.

627 826 069

09:00h-14:00h y 16:00-18:00 (L-J)
8:00 a 15:00 h (V)